Nyheter

Det senaste om oss och våra bolag.

Visa filter
2016-08-05

Mylan slutför förvärvet av Meda

HERTFORDSHIRE, England, och PITTSBURGH, den 5 augusti 2016 — Mylan N.V. (NASDAQ, TASE: MYL) meddelade idag att Mylan har genomfört utbetalningen av vederlaget i det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ.) att överlåta samtliga aktier i Meda till Mylan (”Erbjudandet”). Som tidigare meddelats har Erbjudandet accepterats av aktieägare som innehar cirka 94 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Meda, per den 29 juli 2016. Genom fullföljandet av Erbjudandet, och utbetalningen av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet, har Mylan förvärvat dessa Meda-aktier i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Erbjudandet offentliggjordes den 10 februari 2016 och förklarades ovillkorat den 2 augusti 2016. Acceptfristen avslutades den 29 juli 2016 och kommer inte att förlängas.

Mylans styrelseordförande, Robert Coury, kommenterar: ”Vi är mycket glada över att ha fått det överväldigande stöd från aktieägarna som krävts för att genomföra förvärvet av Meda. Mylan fortsätter att utmärka sig bland världens läkemedelsföretag med sin unika profil och tillväxttakt. Förvärvet av Meda kommer att ytterligare stärka vår nuvarande ledande position i vår sektor och fortsatt skapa ett betydande värde för våra aktieägare och andra intressenter. Å Mylans styrelses vägnar välkomnar vi våra nya aktieägare i Mylan och ser fram emot att de kommer få ta del av det sammanslagna bolagets framtida förväntade framgångar.”

Mylans koncernchef, Heather Bresch, fortsätter: ”Förvärvet av Meda bygger på allt som vi tidigare byggt upp runt om i världen och ger oss ytterligare storlek, bredd och mångfald vad gäller produkter, geografisk utbredning och säljkanaler. Som en följd av detta är vår forsknings-, utvecklings- och tillverkningsplattform oöverträffad och vi har nu en ännu starkare global kommersiell infrastruktur inom utvecklade marknader och tillväxtmarknader samt originalläkemedel, generiska läkemedel och OTC-läkemedel. Den här transaktionen är också mycket tilltalande ur ett finansiellt perspektiv eftersom den bidrar väsentligt till en ökning av Mylans resultat per aktie, ger tillfälle att uppnå substantiella synergier och att ytterligare accelerera tillväxt. Framförallt skulle jag vilja välkomna Medas kompetenta och hängivna medarbetare till Mylan och jag ser fram emot deras bidrag i vår strävan att skapa bättre hälsa för en bättre värld.”

Mylans verkställande direktör, Rajiv Malik, tillade: ”Efter förvärvet av Meda har Mylan nu sex olika terapiområden om vardera en miljard US-dollar, och genom vår ökade storlek och utökade kommersiella förmåga ser vi stora möjligheter att ytterligare utmärka Mylan gentemot våra kunder och patienter. Astma/allergi, smärta/inflammation och dermatologi – nyligen förstärkt av vårt förvärv av Renaissances verksamhet för lokalverkande läkemedel – utgör endast några av de spännande områden där vi förväntar oss att skapa mervärden från vår kombinerade portfölj, pipeline och kunskap. Meda öppnar dessutom upp nya möjligheter för oss, så som att högst väsentligt utöka vår närvaro inom OTC till en enmiljardsverksamhet. Dessutom accelererar Meda vår expansion på attraktiva tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Ryssland och Mellanöstern samt ger oss möjligheter till att maximera vår effektiva och högkvalitativa operativa plattform och till att bredda vår produktportfölj. Även jag vill rikta ett varmt välkomnande till Medas medarbetare och jag ser fram emot att påbörja integrationen av verksamheterna och sammanföra det bästa från båda organisationerna.”

Meda utgör nu ett kontrollerat dotterbolag till Mylan. Mylan avser att påkalla inlösen av resterande aktier i Meda i enlighet med aktiebolagslagen samt verka för att Medas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Mylan i enlighet med Nasdaq Stockholms takeover-regler (takeover-reglerna). Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2016, klockan 15:00 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Media:
Nina Devlin
Tel. +1 (724) 514-1968
Nina.Devlin@mylan.com

Investerare:
Kris King
Tel. +1 (724) 514-1813
Kris.King@mylanlabs.com

 

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller ”framåtriktad information”. Sådan framåtriktad information kan innehålla, men är inte begränsad till, information om Mylans förvärv av Meda (”Meda-transaktionen”), Erbjudandet, fördelarna och synergierna med Meda-transaktionen, framtida möjligheter för Mylan, Meda eller det sammanslagna bolaget samt produkter och annan information avseende Mylans, Medas eller det sammanslagna bolagets framtida verksamhet, förväntade affärsnivåer, förväntade lönsamhet, planerade åtgärder, förväntade tillväxt, marknadsmöjligheter, strategier, konkurrens och andra förväntningar och målsättningar för framtida perioder. Sådan information kan ofta kännas igen då den innehåller uttryck som ”kommer”, ”kan”, ”skulle”, ”bör”, ”ska”, ”bedömer”, ”tror”, ”förutser”, ”förväntar”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”prognostiserar”, ”potentiell”, ”avser”, ”fortsätter”, ”mål” samt liknande uttryck eller jämförbara ord. Eftersom framåtblickande uttalanden i sig innebär risker och osäkerheter kan de faktiska framtida resultaten avvika väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana avvikelser är, men är inte begränsade till: osäkerheter relaterade till Meda-transaktionen; förmågan att möta förväntningarna avseende hantering av redovisning och skatt för Mylans förvärv (”EPD-transaktionen”) av Mylan Inc. och Abbott Laboratories verksamhet för specialistläkemedel och generiska läkemedel under eget namn på välutvecklade marknader utanför USA (”EPD-verksamheten”) samt Meda-transaktionen; förändringar i skattelagstiftning eller annan lagstiftning, inklusive men inte begränsat till förändringar av den amerikanska skattelagstiftningen, vård- och läkemedelslagstiftning och bestämmelser i USA och utomlands; integrationen av EPD-verksamheten och Meda blir svårare, mer tidskrävande eller kostsam än förväntat; operativa kostnader, förlust av kunder och störningar i verksamheten (inklusive, men inte begränsat till, svårigheter att bibehålla medarbetare, kunder, klienter eller underleverantörer) blir större än förväntat efter EPD-transaktionen och Meda-transaktionen; svårigheter med att behålla vissa nyckelpersoner i EPD-verksamheten och Meda; möjligheten att Mylan inte kan uppnå förväntade synergier och effektiviseringar i verksamheten i samband med EPD-transaktionen och Meda-transaktionen inom den förväntade tidsramen eller att alls lyckas med att integrera EPD-verksamheten och Meda; förväntade eller mål för framtida finansiella och operativa prestationer och resultat; förmågan att introducera nya produkter till marknaden, inklusive men inte begränsat till när Mylan gör affärsmässiga bedömningar och beslutar att tillverka, marknadsföra och/eller sälja produkter, direkt eller genom tredje part, trots att invändningar om patentintrång inte slutligen har avgjorts av domstol (d.v.s. en ”at-risk launch”); eventuella regulatoriska, legala eller andra hinder för Mylans möjlighet att introducera nya produkter på marknaden; framgång i kliniska studier och Mylans förmåga att agera på nya produktmöjligheter; eventuella förändringar i eller svårigheter med Mylans lagerhållning av, och dess förmåga att tillverka och distribuera, autoinjektorn EpiPen® för att möta en förväntad efterfrågan; omfattningen, timingen och slutresultatet av eventuella pågående rättsliga förfaranden och sådana förfarandens påverkan på finansiell ställning, resultat av verksamheten och/eller kassaflöde; förmågan att skydda immateriella rättigheter och försvara dessa rättigheter; effekten av eventuella förändringar vad gäller förhållandet till kunder och underleverantörer och kunders köpmönster; förmågan att attrahera och bibehålla nyckelpersoner; ändringar i relationen till tredje part; påverkan av konkurrens; förändringar i ekonomiska och finansiella förutsättningar för verksamheten i Mylan, Meda eller det sammanslagna bolaget; de inneboende utmaningarna, kostnaderna och riskerna med att identifiera, förvärva och integrera komplementerande eller strategiska förvärv av andra företag, produkter eller tillgångar och i att uppnå de förväntade synergierna; osäkerheter och händelser utanför ledningens kontroll; och inneboende osäkerheter med estimat och bedömningar använda vid framställningen av finansiella rapporter, och tillhandahållandet av estimat och finansiella mått, i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA och tillhörande standarder eller på en justerad grund. För mer detaljerad information om riskerna och osäkerheterna förenade med Mylans verksamhet, se riskerna beskrivna i Mylans årsredovisning på Form 10-K för året som avslutades 31 december 2015, i gällande version, Mylans kvartalsrapport på Form 10-Q för de tre månader som avslutades 31 mars 2016, samt andra inlämnade dokument hos SEC. Dessa risker och osäkerheter inkluderar även de risker och osäkerheter som diskuteras i Erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 16 juni 2016, Registration Statement som förklarades gällande den 16 juni 2016 och EU-prospektet som offentliggjordes den 16 juni 2016. Åtkomst till Mylans inlämnade dokument hos SEC är möjlig via SEC:s webbplats www.sec.gov, och Mylan rekommenderar starkt alla att läsa dessa. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig inte Mylan någon skyldighet att uppdatera uttalanden häri för revideringar eller ändringar efter dagen för detta pressmeddelande.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Om Mylan
Mylan är ett globalt läkemedelsbolag som strävar efter att sätta nya standarder inom hälso- och sjukvård. Genom vårt gemensamma arbete världen över, för att ge sju miljarder människor tillgång till högkvalitativa läkemedel, skapar vi möjligheter att tillgodose otillfredsställda behov. Vi gör tillförlitlig och förstklassig service till en vana, gör vad som är rätt och inte vad som är lätt och påverkar framtiden genom passionerat och globalt ledarskap. Vi erbjuder en växande portfölj bestående av drygt 2 700 generiska läkemedel och originalläkemedel, vilket inkluderar ett brett utbud av antiretrovirala behandlingar som cirka 50 procent av de patienter som behandlas för HIV/AIDS i utvecklingsländer är beroende av. Vi marknadsför våra produkter i cirka 165 länder och territorier. Vår globala forsknings-, utvecklings- och tillverkningsplattform omfattar fler än 50 anläggningar och vi är en av världens största tillverkare av aktiva farmaceutiska substanser. Varje medarbetare i vår fler än 40 000 personer starka arbetsstyrka är dedikerad att skapa bättre hälsa för en bättre värld, en person åt gången. Läs mer på www.mylan.com.