Integritetspolicy

1. Inledning

Vi är Stena Sessan AB med organisationsnummer 556112-6920 (“Stena Sessan AB”) och är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” och ”vår(t)/våra” i denna integritetspolicy syftar på Stena Sessan AB. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter.

https://www. stenasessan.com/ kallas vår “webbplats”.

Vår webbplats och andra kommunikationskanaler (e-post, telefon, post och pappersformulär) kallas nedan för våra “Tjänster”.

2. Omfattning av integritetspolicy

Denna integritetspolicy handlar om hur vi behandlar dina personuppgifter när du som besökare på webbplatsen använder våra tjänster. Policyn innehåller bland annat information om syftena för vår behandling av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.

För information om hur vi hanterar cookies, se vår cookiepolicy.

3. Vilka kategorier av dina personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

Stena Sessan AB behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. För varje ändamål ska Stena Sessan AB ha en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den relevanta behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller (iii) att Stena Sessan AB eller en tredje part har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna som inte åsidosätts av ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. Under varje ändamål som anges nedan kommer den rättsliga grund som Stena Sessan AB förlitar sig på att identifieras.

(a) Förbättra våra Tjänster

När du besöker vår webbplats, det vill säga om du inte på annat sätt lämnar information, kommer Stena Sessan AB att samla in allmän information automatiskt. Den här informationen (serverloggfiler) består av:

 • Information om webbläsaren
 • Operativsystem
 • Domännamn för din internetleverantör

Denna information används för följande ändamål:

 • Säkerställa en anslutning till webbplatsen utan problem
 • Säkerställa en smidig användning av vår webbplats
 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet samt
 • Optimera vår webbplats

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om dig som person. Information av detta slag kan tillhandahållas av oss anonymt statistiskt utvärderad för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 i GDPR baserat på vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

(b) Tillhandahålla våra tjänster
Stena Sessan AB använder namn och kontaktuppgifter för att kommunicera med dig när du använder våra Tjänster och kontaktar oss. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

4. Varifrån får vi dina personuppgifter?

Stena Sessan AB samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller kontaktar oss.

5. Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att uppfylla ovanstående ändamål delar Stena Sessan AB dina personuppgifter med följande mottagare.

(a) Andra bolag inom Stena AB-koncernen
(b) Tjänsteleverantörer som vi anlitar för att kunna tillhandahålla tjänster. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden. Detta innebär att de inte kan göra någonting med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte att dela din personliga information med någon annan organisation än oss. De kommer att hålla det säkert och behålla det under den period vi instruerar

6. Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES-området?

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter och teknisk information kan dock i vissa situationer överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I undantagsfall, efter att ha vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, kan personuppgifter också överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Syfte Typ av personuppgifter Lagringsperiod
Förbättra våra tjänster Webbplatsinformation baserad på din webbläsarinformation I 26 månader efter att du har använt våra tjänster.
Tillhandahålla våra tjänster Namn och kontaktuppgifter Så länge dina personuppgifter rimligen krävs för att Stena Sessan AB ska kunna hantera begäran och/eller för att försvara och/eller fastställa rättsliga anspråk (detta kommer i allmänhet att vara längden på den relevanta lagstadgade preskriptionstiden).

8. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt och du kan utöva rättigheterna genom att skicka ett e-postmeddelande eller post till de kontakter som anges i slutet av detta dokument.

Stena Sessan AB kommer alltid att göra en bedömning av huruvida en begäran om verkställande av rättigheter är giltig. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det kan finnas undantag.

Utöver de rättigheter som anges nedan har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Stena Sessan AB:s behandling av dina personuppgifter.

(a) Rätt till åtkomst. Du har på begäran rätt att få en kopia av dina personuppgifter som Stena Sessan AB behandlar och även att få kompletterande information om Stena Sessan AB:s behandling av dina personuppgifter

(b)  Rätt till korrigering. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Stena Sessan AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande omständigheter:

 • Personuppgifterna behövs inte längre för det syfte de ursprungligen inhämtades eller på annat sätt behandlades för
 • Du återkallar ditt samtycke till en behandlingsaktivitet och det finns ingen annan rättslig grund
 • Du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att ett lagkrav ska uppfyllas

(d) Rätt att begränsa behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under någon av följande omständigheter:

 • Personuppgifternas riktighet är under utredning
 • Behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för behandlingens syfte, men du invänder mot radering av dina personuppgifter och begär istället en begränsning
 • Stena Sessan AB behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver personuppgifterna för fastställande, utövande eller försvar i ett rättsärende
 • Du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och din invändning är under utredning.

(e) Rätt till flytt av uppgifter. Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla de personuppgifter om dig som du har lämnat till Stena Sessan AB för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör, om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal.

(f) Allmän rätt till invändning. Du har en allmän rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på Stena Sessan AB:s berättigade intressen. Om du invänder måste vi visa att vi har övertygande berättigade intressen för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9. Hur kan du kontakta oss?

Du kan kontakta oss via följande kommunikationskanaler:

Huvudkontor:
Adress: Stena Sessan, Drottninggatan 35, plan 5, 111 51 Stockholm

Telefon: +46 31 855 000
E-post: info@stenasessan.com

Denna information uppdaterades senast 13 maj 2022 och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på denna webbplats. Innehållet i informationen kan komma att justeras i takt med att lagar och förordningar ändras.