0
portföljbolag
0
miljarder i omsättning
0
tusen anställda

Vi är med och utvecklar starka bolag.

Vår investeringsstrategi präglas av flexibilitet med möjlighet till lång investeringshorisont. Vi investerar i starka bolag med stora möjligheter, där vi genom ett aktivt delägarskap är med och utvecklar verksamheter för att möta framtidens utmaningar och behov.

Vår utgångspunkt då vi investerar är att tillvarata och respektera den kompetens som finns i bolaget och hos medinvesterare. Genom samarbete och en flexibel investeringshorisont säkerställer vi en ansvarsfull utveckling för generationer framåt.

 

Vår affärsidé

Vi investerar med ansvar.

Vårt uppdrag är att bygga en framtidssäkrad och väldiversifierad portfölj av innehav inom Stena Sessan. Det gör vi genom långsiktiga investeringar, samarbete och ett aktivt delägarskap i bolag där vi ser utvecklingsmöjligheter för generationer framåt.

Vår vision

2X5Y

Värdet på våra investeringar ska dubblas vart femte år. Det kräver ett kontinuerligt och långsiktigt engagemang, där vi utvecklar starka bolag för att möta framtidens utmaningar och behov tillsammans med duktiga entreprenörer och andra delägare. Genom att sträva mot vår vision ska vi också uppfattas som en eftertraktad ägare som över tid skapar hög värdetillväxt.

Våra värderingar

Vår kultur är vår framgång.

Våra värderingar är utgångspunkten för allt vårt arbete. Som en del av Stena-sfären delar vi samma kärnvärden som alla bolag inom Stena. Omtanke, Innovation och Effektivt utförande är tre övergripande begrepp som binder samman Stenas affärsområden och bildar en gemensam kultur. De hjälper oss att nå grundläggande målsättningar inom de värden som är viktiga för oss för att vara konkurrenskraftiga och för att överleva på lång sikt. Värderingar som är tydliga och väl genomarbetade i organisationen skapar inspiration och fungerar som en vägledning för både stora och små beslut i samarbetet med affärspartners, medarbetare och andra intressenter.

Vår historia

Tillväxt i generationer.

Sten Allan Olsson startade i 1939 Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter som lade grunden till det som idag är Stena-sfären. Sedan starten har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Stena-sfären omfattar de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

1981 startas Stena Sessan när Stena förvärvar Sessanlinjen. Stena Sessan har idag fortfarande kvar en del av sitt engagemang inom sjö- och tankerverksamhet genom sitt ägande i börsnoterade Concordia Maritime.

Stena Sessan har också gjort investeringar i andra affärsområden. Under 2001 gjorde Stena Sessan en investering i Beijer Electronics Group, ett högteknologiskt företag som arbetar inom industriell automation och datakommunikation.

En av Stena Sessans mest betydande investeringar var en 21-procentig ägarandel i det svenska läkemedelsbolaget Meda som avyttrades till det amerikanska läkemedelsbolaget Mylan i augusti 2016 i samband med att bolaget köptes ut från börsen. Stena Sessan var huvudägare i bolaget i 18 år och utköpet var då den näst största bolagsförsäljningen på Stockholmsbörsen någonsin.

Under senare år har Stena Sessan investerat i Scandic Hotels, Nordens största hotelloperatör, och är idag största ägare i bolaget med en ägarandel om knappt 20 %.

Stena Sessan har under senare år även blivit en betydande fastighetsägare genom sitt nystartade dotterbolag Stena Sessan Fastighets AB som äger bostadsfastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Beståndet omfattar knappt 5 000 hyreslägenheter om drygt 300 000 kvadratmeter.

Under 2019 avyttrade Stena Sessan sitt innehav i Mylan. I samband med avyttringen inleddes ett arbete för att bygga upp en ny investeringsorganisation inom Stena Sessan. En första nyinvestering gjordes 2020 i teknologiföretaget Exeger, ett marknadsledande bolag inom solceller för konsumentelektronik.

Ägarfilosofi

Vi hjälper våra bolag att nå sin potential.

Framgångsrika företag har en sak gemensamt. De genomsyras av affärsmässighet och har en stark och kompetent ledning. Som en aktiv ägare med ett långsiktigt engagemang i våra bolag arbetar vi för att dessa förutsättningar ska finnas på plats i alla våra portföljbolag. Vi hjälper också till genom att ge stöd till styrelsen när det gäller bolagstyrning, organisation, finans, strategi samt förvärvsanalys. Vi deltar också i arbetet med att definiera strategier med fokus på tillväxt och lönsamhet och att fastställa mål för verksamheten. En tydlig vision, affärsidé och strategi leder till långsiktig lönsamhet.

Investeringsstrategi

Nordiska bolag för generationer framåt.

Vi är branschoberoende och fokuserar på bolag som vi förstår, kan vara stolta över och som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi fokuserar primärt på nordiska bolag, både noterade och onoterade, med förutsättningar för lönsam tillväxt genom en ledande marknadsposition. Våra investeringar ska tillsammans skapa en väldiversifierad portfölj väl rustad för framtiden.

Vi investerar genom minoritetsandelar som medför en aktiv ägarroll och medinflytande. Som ägare värdesätter vi samarbete med kunniga och starka medinvesterare samt duktiga entreprenörer och ledningsgrupper. Samtidigt är vi långsiktiga utan förutbestämd investeringshorisont, vilket skapar flexibilitet för att bygga starka, växande och lönsamma bolag för generationer framåt.

Våra investeringskriterier inkluderar att bolagen är ledande på marknader med god tillväxt. Vi värdesätter organisationer med en stark och erfaren ledningsgrupp där vi, tillsammans med medägare, kan samarbeta för att utveckla verksamheten i ett nästa steg, för långsiktigt värdeskapande.

För oss är ansvarsfulla investeringar en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. En hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning för framtida generationer och en god värdeutveckling över tid. Som investerare har vi både ett ansvar och en möjlighet att ställa krav och agera som förebild vad gäller ansvarsfulla investeringar och ett hållbart företagande. Hållbarhetsarbetet är därför en integrerad del av investeringsverksamheten och ägarrollen i förhållande till portföljbolagen, och återspeglas i allt beslutsfattande.

Stena-sfären

Stena Sessan är en del av Stena-sfären.

Stena-sfären består av en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. I sfären ingår de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB.