0
portföljbolag
0
miljarder i omsättning
0
tusen anställda
0
miljarder i tillgångar

Vi bygger starka företag.

Vi är ett investmentbolag med en långsiktig strategi. Vi förvärvar företag med god potential för tillväxt och lönsamhet. I nästa steg är vi en aktiv partner för att utveckla och stärka verksamheten.

Vi har aldrig för avsikt att göra snabba affärer. När vi investerar gör vi det med ansvar och respekt för den kompetens som finns i bolaget. Samtidigt har vi en ambitiös affärsmässig målsättning där värdet av det investerade kapitalet ska fördubblas vart femte år.

 

Vår affärsidé

Vi investerar med ansvar.

Vårt uppdrag är att skapa nya affärsområden inom Stena. Det gör vi genom långsiktiga investeringar och ett aktivt deltagande i bolag där vi ser en hög potential för tillväxt och lönsamhet.

Vår vision

2X5Y

Värdet på våra investeringar ska dubbleras var femte år. Det kräver ett långsiktigt engagemang, där vi bygger starka bolag. Genom att sträva mot vår vision ska vi också uppfattas som en eftertraktad ägare som kontinuerligt skapar hög värdetillväxt.

Våra värderingar

Vår kultur är vår framgång.

Våra värderingar är utgångspunkten för allt vårt arbete. Som en del av Stena-sfären delar vi samma kärnvärden som alla bolag inom Stena. Omtanke, Innovation och Effektivt utförande är tre övergripande begrepp som binder samman Stenas affärsområden och bildar en gemensam kultur. De hjälper oss att nå grundläggande målsättningar inom de värden som är viktiga för oss för att vara konkurrenskraftiga och för att överleva på lång sikt. Värderingar som är tydliga och väl genomarbetade i organisationen skapar inspiration och fungerar som en vägledning för både stora och små beslut i samarbetet med affärspartners, medarbetare och andra intressenter.

Vår historia

Tillväxt i generationer.

Sten Allan Olsson startade i 1939 Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter som lade grunden till det som idag är Stena Sfären. Sedan starten har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Stena Sfären omfattar de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

1981 startas Stena Sessan när Stena förvärvar Sessanlinjen. Stena Sessan har idag fortfarande kvar en del av sitt engagemang inom sjö och tanker verksamhet genom sitt ägande i börsnoterade Concordia Maritime.

Stena Sessan har också gjort investeringar i andra affärsområden. Under 2001 gjorde Stena Sessan en investering i Beijer Electronics Group som är ett högteknologiskt företag som arbetar inom industriell automation och datakommunikation.

En av Stena Sessans mest betydande investeringar var en 21-procentig ägarandel i det svenska läkemedelsbolaget Meda som avyttrades till det amerikanska läkemedelsbolaget Mylan i augusti 2016. Affären var då den näst största bolagsförsäljningen på Stockholmsbörsen någonsin.

Under senare år har Stena Sessan gjort investeringar i Scandic Hotels som är Nordens största hotelloperatör och är idag näst största ägare i bolaget

Stena Sessan har under senare år även blivit en betydande fastighetsägare genom sitt nystartade dotterbolag Stena Sessan Fastighets AB som äger bostadsfastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Beståndet omfattar knappt 5 000 lägenheter om drygt 300 000 kvadratmeter.

Ägarfilosofi

Vi hjälper våra bolag att nå sin potential.

Framgångsrika företag har en sak gemensamt. De genomsyras av affärsmässighet och har en stark och kompetent ledning. Som en aktiv ägare med ett långsiktigt engagemang i våra bolag arbetar vi för att dessa förutsättningar ska finnas på plats i alla våra portföljbolag. Vi hjälper också till genom att ge stöd till styrelsen när det gäller bolagstyrning, organisation, finans, strategi samt förvärvsanalys. Vi deltar också i arbetet med att definiera strategier med fokus på tillväxt och lönsamhet och att fastställa mål för verksamheten. En tydlig vision, affärsidé och strategi leder till långsiktig lönsamhet.

Investeringsstrategi

Svenska bolag med internationell potential.

Vi har ett stort industriellt kunnande, däremot har vi inget särskilt branschfokus. Våra förvärv är baserade på rimliga värderingar. Vi fokuserar primärt på svenska bolag med internationell verksamhet, eller med en internationell potential.

Vi investerar långsiktigt, utan någon exithorisont. Vi stödjer tilläggsförvärv och expansionsinvesteringar i våra portföljbolag och deltar aktivt för att skapa kostnadseffektiva och professionella interna processer.

Våra investeringskriterier innebär att bolagen bör ha en omsättning på över en halv miljard kronor och ett positivt kassaflöde, väletablerad organisation, en bred kundbas och en ledning med dokumenterade meriter. I övrigt ska marknaden som bolaget verkar i uppvisa en god och stabil organisk tillväxt och ge möjlighet för tilläggsförvärv. Bolaget ska ha en ledande position kopplad till geografi eller nisch samt ett starkt varumärke.

Stena-sfären

Vi är en del av Stena Group.

Stena Group är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. I sfären ingår de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB.